ČNK UNEP, Zelený kruh , Lublaňská 18, Praha 1

Mezinárodní úmluvy v ochraně přírody

 

Úmluva
(sídlo sekretariátu)
Oficiální název Počet členských zemí (2) Vstup v platnost(3)
Ramsarská
(při OSN-UNESCO, Gland, Švýcarsko)
Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva, Ramsar, 1971
Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat
136 12.12.1975
(2.07.1990)
396/1990 Sb.
O světovém dědictví (WH)
(při OSN-UNESCO, Paříž, Francie)
Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, Paříž, 1972
Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage
149 17.12.1975
(15.02.1991)
159/1991 Sb.
Washingtonská (CITES)
(při OSN-UNEP, Ženeva, Švýcarsko)
Úmluva o mezinárodním obchodě ohroženými druhy volně žíjících živočichů a rostlin, Washington, 1973
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
143 1.07.1975
(28.05.1992)
572/1992 Sb.
(5)
516/1997 Sb.
Bonnská (CMS)(1)
(při OSN-UNEP, Bonn, Německo)
Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů, Bonn, 1979
Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals
81 1.11.1983
(1.05.1994)
127/1994 Sb.
(6)
Dohoda o netopýrech
(EUROBAT)
(1)
(Bonn, Německo)
Dohoda o ochraně netopýrů v Evropě, Londýn, 1991
Agreement on the Conservation of Bats in Europe
13 16.01.1994
(26.03.1994)
208/1994 Sb.
Bernská
(při Radě Evropy,
Štrasburk, Francie)
Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť, Bern, 1979
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats
44 1.06.1982
(1.06.1998)
O biodiverzitě (CBD)
(při OSN, Montreal, Kanada
Úmluva o biologické rozmanitosti, Rio de Janeiro, 1992
Convention on Biological Diversity
187 29.12.1993
(3.03.1994)


1/ V rámci úmluvy uzavřeno několik speciálních dohod. Pro ČR jsou důležité Dohoda o netopýrech a připravovaná Dohoda o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků.
2/ Ke všem úmluvám stále přistupují další země.
3/ Ve sloupci uvedeno pod sebou: (1) datum vstupu v platnost úmluvy, (2) datum vstupu v platnost úmluvy pro ČR (ČSFR), (3) číslo Sbírky zákonů s oznámením o přístupu a českým překladem, event. (4) číslo Sbírky zákonů s příslušným zákonem ČR navazujícím na úmluvu.
4/ Evropská unie (Evropské společenství) je oficiální smluvní stranou.
5/ Publikován text úmluvy bez příloh. Přílohy k úmluvě se seznamy chráněných druhů zveřejněny v příloze Zpravodaje MŽP č. 4 a 5/1995.
6/ Publikován text úmluvy bez příloh. Přílohy k úmluvě se seznamy chráněných druhů zveřejněny v příloze Zpravodaje MŽP č. 11/1994.Informační systém k Úmluvě o biologické rozmanitosti

Africko-evropská úmluva o ochraně migrujících ptáků

Evropská úmluva o krajině