ČNK UNEP, Zelený kruh , Lublaňská 18, Praha 1

Program OSN pro životní prostředí (UNEP)

  • UNEP byl založen v r. 1972 Valným shromážděním OSN na základě doporučení první mezinárodní konference o životním prostředí, jež se uskutečnila v r. 1972 ve Stockholmu. Posláním UNEPu je stimulovat a koordinovat akce na ochranu životního prostředí především na mezinárodní úrovni a poskytovat podklady pro rozhodování příznivé životnímu prostředí. Po konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji (UNCED) v r. 1992 v Rio de Janeiru se stal UNEP jednou z nejvýznamnějších organizací pomáhající prosazovat závěry konference a přijaté dokumenty, zejména Agendy 21 a mezinárodních úmluv.

  • Od vzniku UNEP byla jeho činnost zaměřena do důležitých oblastí, jakými jsou ochrana atmosféry, opatření proti změně klimatu, poškozování ozonové vrstvy a znečišťování ovzduší, ochrana kvality vod, oceánů a mořských pobřeží, opatření proti odlesňování a rozšiřování pouští, ochrana biologické rozmanitosti, uplatňování technologií nenarušujících životní prostředí, zpracování odpadů a zacházení s chemikáliemi způsoby nepoškozujícími životní prostředí a ochrana lidského zdraví.

  • V současné době se činnost UNEPu zaměřuje prioritně na monitoring životního prostředí, hodnocení vlivů, výzkum, shromažďování a rozšiřování informací, včetně systémů včasného varování, čistotu vod, přenos vhodných technologií, prohlubování spolupráce mezinárodních environmentálních úmluv, vytváření nástrojů pro politická rozhodování ve prospěch životního prostředí a pomoc africkým zemím. K zajišťování cílů UNEP byl vytvořen mezinárodní informační systém INFOTERRA a regionální systémy monitorování a vyhodnocování stavu životního prostředí - GEMS, EARTHWATCH, GRID a IRPTC.

  • Z iniciativy UNEP došlo k přijetí řady významných mezinárodních úmluv, zaměřených na nejdůležitější složky životního prostředí. UNEP zajišťuje podporu sekretariátů některých těchto úmluv a velmi úzce s těmito sekretariáty spolupracuje.

  • Ústředí UNEP sídlí v keňském hlavním městě Nairobi. Program UNEP schvaluje a kontroluje Řídící rada UNEP (Governing Council - GC), složená ze zástupců členských států, kteří jsou voleni Valným shromážděním OSN na čtyřleté období. Řídící rada se schází jednou za dva roky. V čele UNEP stojí výkonný ředitel, volený rovněž Valným shromážděním OSN na čtyři roky. V současné době zastává tuto funkci Klaus Toepfer. Pomocnými orgány jsou Výbor vysokých státních úředníků (High Level Committee of Ministers and Officials - HLCOMO) a Výbor stálých zástupců (Committee of Permanent Representatives - CRP).

Milena Roudná, Ministerstvo životního prostředí - odbor globálních vztahů
 
Zápis z 23. Řídící rady UNEP, 21.-25.února 2005


  • ENVIRONMENTAL MANAGEMENT GROUP
    Na základě rezoluce Valného shromáždění OSN 53/242 byla založena Řídící skupina pro životní prostředí (Environmental Management Group). Členy této skupiny jsou kromě UNEP další specializované agentury, fondy a programy OSN a sekretariáty mezinárodních multilaterálních dohod.